welkom bij

Zwemvereniging D.O.K. Amsterdam### Je kunt weer inschrijven voor wedstrijdzwemmen! Voor zwemvaardigheid zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. ###


## Vacature Hoofdtrainer wedstrijdzwemmen jeugd (zie details in de vacatures links)##


Berichten Wat en Wanneer ?Zomervakantie 2018
In verband met de komende zomervakantie, is er
vanaf dinsdag 17 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018
geen zwemles & trainen
De eerste les & training is vanaf dinsdag 4 september 2018
Het wedstrijdzwemmen op woensdag en vrijdagavond verandert niet.


Privacy Policy Zwemvereniging D.O.K.

Zwemvereniging D.O.K. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwemvereniging D.O.K. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als zwemvereniging D.O.K. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
zwemdok@zwemvereniging-dok.nl