Gedragscode voor vrijwilligersInleiding:
Deze gedragscode is een document met richtlijnen voor hoe medewerkers en minderjarigen met elkaar omgaan. Deze gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel overschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer iemand bij zwemvereniging DOK komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij om deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee wordt verklaard dat men de gedragscode kent en dat men volgens de gedragscode zal handelen.


Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers:

  1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De medewerker onthoudt zich ervan de iemand te bejegenen op een wijze die de iemand in zijn waardigheid aantast.
  3. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van een zwemmer dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van een ander lid van de vereniging. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen medewerker en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel overschrijdend gedrag.
  5. De medewerker mag de een mede lid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De medewerker heeft de plicht het mede lid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
  7. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur.
  8. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid:
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrecht procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.